ZSS nr1 w Kielcach

Deklaracja dostepności

Wstęp
Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://zss1kielce.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZespołuSzkół nr 1 Specjalnych w KIelcach http://zss1kielce.edu.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2009.04.25
Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848) strona internetowa jest:
- w pełni zgodna pod względem technicznym,
- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
- serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe zależą od wybranej przeglądarki.
Dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych
Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Kiecach
25-604 Kielce
Tel. 41 367 6284 – sekretariat
E-mail: zss1kielce@zss1kielce.edu.pl
Pod adresem e-mail: zss1kielce@zss1kielce.edu.pl możliwe jest przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
Pod numerem telefonu 41 367 6284 możliwy jest bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw https://www.rpo.gov.pl/pl

Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.


Dostępność architektoniczna
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. W budynku jest winda i toalety dla osób niepełnosprawnych. W celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 41 367 6284. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.