ZSS nr1 w Kielcach

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORINGZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych ul. Szkolna 29, 25-604 Kielce, tel. 41 3676284, e-mail: zss1kielce@zss1kielce.edu.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. 41 367 66 79 lub adresem email: iod@zssnr1.kielce.eu
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 15 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.