ZSS nr 1 w Kielcach

Dla Rodziców


Zapraszamy Rodziców i Opiekunów dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do odwiedzenia naszej szkoły.
Kształcimy uczniów na poziomie szkoły podstawowej w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnospranością sprzężoną.
Obejmujemy nauczaniem dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową (na wózkach).
Na poziomie ponadpodstawowym obejmujemy nauczaniem uczniów z niepełnosprawnością intektualną w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawnością sprzężoną w oddziałach szkoły przysposabiajcej do pracy.

- Dyrekcja Zespołu
- Dane teleadresowe
- Pedagog szkolny
- Psycholog szkolny
- Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
- Świetlica szkolna
- Regulamin Rady Rodziców
- Kalendarium r. sz. dla Rodziców

Opłaty za obiady prosimy kierować na rachunek Zespołu: 34 1050 1461 1000 0023 5339 9443
w tytule przelewu: za obiady imię i nazwisko dziecka
Opłata za miesiąc październik 2021 wynosi 78,00 zł


Nr konta Rady Rodziców przy ZSS1: 58 1020 2629 0000 9502 0296 5416
W polu tytuł przelewu prosimy wpisać: Nazwisko i Imię Dziecka/Klasa/wpłata na Radę Rodziców 2020/2021

Adres poczty elektronicznej Rady Rodziców: rada.rodzicow@m.sp14kielce.edu.pl

Bezpieczna szkoła:
- Procedury bezpieczeństwa
- Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie