ZSS nr 1 w Kielcach

Inspektor Ochrony Danych


Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Magdalena Wójcik.
Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zssnr1.kielce.eu tel. 41 367 66 79

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO) informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach, ul.Szkolna 29, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Monitoring wizyjny